חלוקה לרמות

Common European
Framework
University of
Cambridge
ESOL Young
Learner exams
ALTE
A1 Basic user Movers Breakthrough level